BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Teren pod garażem blaszanym.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numery działek – część 503/30 i część 504/19,
-Numery KW –26500 (dla działki nr 504/19),13304 (dla działki nr 503/30)
-Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym (boks nr 7a),
-Roczna wysokość czynszu – 6 zł /1 m² + 23 % VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, terenu części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy
ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 5KS - stanowiącym teren pod istniejące garaże i 7MW - stanowiącym teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.


3.Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do 31 grudnia 2012 roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 4 września 2012 r. do dnia 25 września 2012 r.

Data powstania: wtorek, 4 wrz 2012 10:19
Data opublikowania: wtorek, 4 wrz 2012 11:39
Data przejścia do archiwum: środa, 26 wrz 2012 12:53
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1139 razy