BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Bogumiły, gmina Pisz,

Numer działki – część 111/12,

Numer KW – OL1P/00012113/6

Powierzchnia nieruchomości – 900m2

Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

Roczna wysokość czynszu – 90 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz istnieje możliwość zagospodarowania ww. terenu pod zabudowę zagrodową lub mieszkaniową.

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 1 października 2012 r. do dnia 22 października 2012 r.

Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2012 09:27
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 11:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2012 12:04
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1049 razy