BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Klementowskiego 6/1
2. Numer działki : 232/8
3. Powierzchnia działki : 440 m2
4. Numer księgi wieczystej: 13025
5. Opis nieruchomości: - lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 101,83 m2, składający się z
4 pokoi, 2 pomieszczeń kuchennych, spiżarni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 6.
Do lokalu mieszkalnego nr 1 należą 3 piwnice oznaczone nr 1 o łącznej pow. 17,63 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 5 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 579,71 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 232/8 o powierzchni 440 m2 wynoszący 119,46/579,71.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 232/8 o
powierzchni 440 m2 wynoszącym 119,46/579,71)- 228.960,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 11.448,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem zł).
7. Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 października 2012 r.
do dnia 26 października 2012 r.Data powstania: piątek, 5 paź 2012 08:05
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2012 12:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 paź 2012 12:11
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1034 razy