BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dzierżawa gruntu pod garażem blaszanym

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki – część 550/4,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnia nieruchomości - 18 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym – boks nr 24,
-Roczna wysokość czynszu –6zł /1m² + 23 % VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2008r Nr 2, poz.42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar rezerwy pod obwodnicę. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 31 grudnia 2012 r., a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 października 2012r. do dnia 30 października 2012 r.
Data powstania: wtorek, 9 paź 2012 09:54
Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2012 10:00
Data przejścia do archiwum: środa, 31 paź 2012 12:06
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 993 razy