BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na budowę linii napowietrzno – kablowej SN zasilania rezerwowego dla ciepłowni miejskiej w Piszu
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na na budowę linii napowietrzno – kablowej SN zasilania rezerwowego dla ciepłowni miejskiej w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 15.06.2004r do 23.06.2004r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii napowietrzno – kablowej SN. Część napowietrzna typu 3xAFL6-50 długości 349m na słupach wirowych typu E. Na początku linii zainstalowanie odłącznika Ous – 24B1, a na końcu - odgromniki typu GXC 19. Ułożenie, od końca linii napowietrznej do stacji CIEPŁOWNIA, 3 x XRUHAKXs 1x70 (20kV) długości 340m
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 30,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 07.06.2004r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników niezbędnych do zatrudnienia przy realizacji zamówienia posiadających uprawnienia budowlane o specjalności elektrycznej, podanie doświadczenia zawodowego w/w pracowników, wykaz sprzętu technicznego będącego w dyspozycji, w zakresie minimum: koparka, dźwig, podnośnik samochodowy oraz złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 20 maj 2004 08:09
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2004 08:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 cze 2004 13:43
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1695 razy