BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r, Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 06-05-2004r wpłynął wniosek Firmy ELTEL Networks Olsztyn Spółka Akcyjna , 11-041 Olsztyn-Gutkowo 81D działającej w imieniu inwestora Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko ul. Przemysłowa 3, dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz dwóch odcinków napowietrznej linii NN 0,4kV
w miejscowości Jeże na działkach nr 125/17, 125/16, 110/1, 102/2, 102/1, 103/2, 106/2 i 106/3.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2004 11:27
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2004 16:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 cze 2004 17:54
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1507 razy