BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy i miasta Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy i miasta Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 74274000-0; 74273200-4

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 21.06.2004r do 31.12.2004r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Gminy i Miasta Pisz usług obejmujących:
1)okazanie punktu granicznego - 50 punktów
2)wydzielenie nowej działki pod garażami - 42 działki
3)wydzielenie nowej działki na poszerzenie działki istniejącej - 150 działek
4)wydzielenie nowej działki do sprzedaży - 50 działek.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 09.06.2004r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 60.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie potwierdzonych kopii posiadanych uprawnień geodezyjnych oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2004 16:31
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2004 16:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 cze 2004 15:42
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1467 razy