BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

nieruchomość do sprzedaży przy Al. Turystów
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z poźn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
- Położenie nieruchomości - Pisz, Aleja Turystów,
- Opis nieruchomości - nieruchomość nie zabudowana,
- Numer geodezyjny nieruchomości – 9/1,
- Powierzchnia nieruchomości ogółem - 987 m2,
- Numer KW - 13738,
- Cena działki (cena wywoławcza) – 29.610 -zł,
- wadium w wysokości – 1.500 -zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2004r. o godz. 12.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
3. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
4. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy działki.
5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren Ośrodka Turystycznego „Roś”, dopuszczalna rozbudowa obiektów w miarę potrzeb, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz.od 8. 00 do 13. 00 - najpóźniej do dnia 9 czerwca 2004r. podając numer nieruchomości i jej położenie.
Data powstania: czwartek, 27 maj 2004 13:37
Data opublikowania: czwartek, 27 maj 2004 15:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 cze 2004 10:38
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1687 razy