BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz. Umowy na zadania nr 1 i 2 zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 519318 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 424986 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych (opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatura) z terenu Gminy Pisz i odbieranie od mieszkańców Gminy Pisz odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych) selektywnie w systemie workowym oraz wywóz zebranych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania: 1) Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników w ilości 248 sztuk. Pojemniki zapewni Zamawiający: 216 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon oraz 32 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu siatkowego. Zebrane i posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu firmie prowadzącej działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Miejskiego w Piszu (prowadzoną ewidencję wyselekcjonowanych odpadów należy dołączyć do faktury); 2) Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym na terenie miasta i gminy Pisz: a) teren miasta Pisz - terminy zbierania worków: - co najmniej jeden raz w miesiącu - do 28 dnia każdego miesiąca - opakowania z tworzyw sztucznych, - co najmniej jeden raz na dwa miesiące - do 24 dnia pierwszego miesiąca - opakowania szklane. Ilość potrzebnych worków (o poj. 120 l) dostarczanych dla gospodarstw domowych w ciągu miesiąca wynosi 2592 sztuk; b) teren gminy Pisz - terminy zbierania worków: według planu ustalonego przez Wykonawcę przedstawionego sołtysom poszczególnych sołectw, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu (pet) i jeden raz na dwa miesiące (szkło). Ilość potrzebnych worków (o poj. 120 l) dostarczanych do gospodarstw domowych w ciągu miesiąca wynosi 1980 sztuk. Worki (o poj. 120 l) do selektywnej zbiórki odpadów powinny posiadać następującą kolorystykę: kolor zielony - szkło, kolor żółty - plastik. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. Dostarcza on również w miarę potrzeb nowe worki mieszkańcom, którzy wystawili worki z odpadami. Dostęp do nowych worków przeznaczonych wyłącznie do selektywnej zbiórki odpadów powinien być swobodny dla każdego mieszkańca prowadzącego selekcję odpadów stałych. Zebrane i posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu firmie prowadzącej działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Miejskiego w Piszu (prowadzoną ewidencję wyselekcjonowanych odpadów należy dołączyć do faktury).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: zadanie nr 1 - opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44.984,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 48.600,00

Oferta z najniższą ceną: 48.600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48.600,00

Waluta: PLN.


Część NR: 2

Nazwa: zadanie nr 2 - selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35.525,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 38.367,00

Oferta z najniższą ceną: 38.367,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38.367,00

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 19 gru 2012 12:30
Data opublikowania: środa, 19 gru 2012 14:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2012 09:34
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1300 razy