BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.20.2013 o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.05.2013 r. wpłynął wniosek Karoliny Kosmala, zam. Gdańsk ,działającej z upoważnienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu Kanału Jeglińskiego na działce nr 21 w obrębie Jeglin, dz. nr 132/2 w obrębie Karwik, dz. nr 195 w obrębie Maldanin, dz. nr 1026/5 w obrębie Pilchy, dz. nr 424 w obrębie Zdory Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Jeglin, Maldanin, Pilchy, Karwik i Zdory.
Data powstania: czwartek, 16 maj 2013 14:37
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2013 15:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 cze 2013 12:09
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1093 razy