BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 47/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Kociołek Szlachecki.
Na podstawie § 30 ust. 1 statutu Sołectwa Kociołek Szlachecki stanowiącego Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1116, z 2005 r. Nr 103, poz. 1394, Nr 165, poz. 1876, Nr 178, poz. 1974, z 2012 r. poz. 2682) zarządzam, co następuje:§ 1
1. W związku z ustąpieniem Sołtysa zwołuję zebranie wiejskie celem wyboru sołtysa Sołectwa Kociołek Szlachecki na dzień 04 czerwca 2013 r. na godzinę 19.00 - I termin, na godzinę 19.30 - II termin w Świetlicy Wiejskiej w Kociołku Szlacheckim.
2. Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Pana Wiesława Pupka – Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu.


§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2013 r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz w Sołectwie Kociołek Szlachecki.
Data powstania: czwartek, 23 maj 2013 09:09
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2013 09:55
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1230 razy