BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 21 czerwca 2013 r.


WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pilchy, gmina Pisz,
Numer działki – część 207/10,
Numer KW – 13707,
Powierzchnia nieruchomości – 644 m2 ,
Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
Roczna wysokość czynszu – 258 zł + 23 % VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Wydzierżawiona nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz.
4. Wysokość rocznego czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 czerwca 2013 r. do dnia 14 lipca 2013 r.
Data powstania: środa, 26 cze 2013 11:03
Data opublikowania: środa, 26 cze 2013 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lip 2013 08:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1086 razy