BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 08-07-2013 r.
W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Kwik, gmina Pisz.
Numer działki - 112/11
Powierzchnia działki - 30 m2
Numer KW - OL1P/00014187/9
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 113/1

Cena nieruchomości - 1.500 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/169/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy
Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty
należności w ratach. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za
6. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kwik, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik ,
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 76 poz.1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym
symbolem 012.KDW - teren drogi wewnętrznej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 09 lipca 2013 r. do dnia 30 lipca 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2013 13:24
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2013 14:16
Data przejścia do archiwum: środa, 31 lip 2013 09:54
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1203 razy