BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 08-07-2013 r. W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami ) - Położenie nieruchomości - obręb Trzonki, gmina Pisz, - Opis nieruchomości - działka gruntu przeznaczona do użytkowania jako działka siedliskowa wraz z posadowionym na gruncie budynkiem gospodarczym (stodoła) o powierzchni zabudowy - 80 m2 - Numer działki - 84/2 - Powierzchnia działki - 272 m2 - Numer KW - 16391 - Roczna wysokość czynszu dzierżawnego - 120 zł + 23 % VAT 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej. 2. Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. 3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz. 4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 09 lipca 2013 r. do dnia 30 lipca 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2013 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2013 14:10
Data przejścia do archiwum: środa, 31 lip 2013 09:54
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1049 razy