BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

1. Położenie nieruchomości:
- Pisz, ul. Staszica,
- dz. nr 869 o pow. 21 m2 – cena 2055 zł oraz 23 % podatku VAT.
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW-OL1P/00012877/9,

2. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/420/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren kompleksu garażowego. Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 lipca 2013 r. do dnia 2 sierpnia 2013 r.
Data powstania: czwartek, 11 lip 2013 14:25
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2013 13:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 sie 2013 09:10
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1032 razy