BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem, na okres do 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - Położenie nieruchomości - Pisz, Plac Daszyńskiego 2, - Numer działki - 423/2 - Numer KW - 11972 - Powierzchnia działki - 839 m2, - Opis nieruchomości - lokal użytkowy o powierzchni użytkowej - 155,60 m2, składający się z sali restauracyjnej wraz z przedsionkiem, sanitariatów i zaplecza, usytuowany na parterze w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym położonym w Piszu przy Placu Daszyńskiego nr 2, -Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu – 3.200,00 zł + 23 % podatku VAT. -Wadium – 10.000,00 zł - Minimalne postąpienie - 50,00 zł 1. Przetarg odbędzie się dnia 06 sierpnia 2013 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali Nr 15 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ulicy Gustawa Gizewiusza 5. 2. Lokal użytkowy przeznaczony jest do oddania w najem na okres do 10 lat na prowadzenie restauracji lub kawiarni. 3. W/w nieruchomość zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 4. Najemca nie może przedmiotu najmu oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem bez pisemnej zgody Wynajmującego. 5. Wszelkie koszty związane z podpisaniem umów na dostawę energii elektrycznej oraz gazu ponosi Najemca. Najemca zobowiązany będzie do złożenia indywidualnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia tych opłat. 6. Najemcę w trakcie trwania najmu obciążać będą drobne remonty i naprawy mające na celu utrzymanie przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Wszelkie remonty i naprawy wykraczające poza obowiązki Najemcy mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczenia z tego tytułu. 7. Najemca obowiązany będzie do używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem i celem umowy oraz w sposób nieuciążliwy i niezakłócający działalności innych najemców i właścicieli. 8. Czynsz za najmowany lokal użytkowy i inne opłaty za media i usługi, z których najemca będzie korzystał, należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry. 9. Najemca będzie obowiązany do uiszczania, oprócz czynszu, innych opłat za media i usługi, z których będzie korzystał. 10. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 11. Czynsz najmu będzie waloryzowany corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. 13. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. Nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 02 sierpnia 2013 r. (piątek). Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 18 lip 2013 08:07
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2013 11:02
Data przejścia do archiwum: środa, 7 sie 2013 10:55
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1168 razy