BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Piłsudskiego,
Numer działki – część 503/13,
Numer KW –13024,
Powierzchnia nieruchomości – 40 m2 ,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Wydzierżawiony teren będzie ogólnodostępny.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 40 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 lipca 2013 r. do dnia 22 sierpnia 2013 r.


Data powstania: środa, 31 lip 2013 09:55
Data opublikowania: czwartek, 1 sie 2013 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sie 2013 12:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1054 razy