BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Karwik, gmina Pisz,
Numer działki – część 69/1,
Numer KW – 13709,
Powierzchnia nieruchomości – 704 m2 ,
Opis nieruchomości – grunt przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
Roczna wysokość czynszu – 282 zł + 23 % VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Wydzierżawiona nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren położony w obszarze oznaczonym symbolami: 1 MR – tereny zabudowy zagrodowej, MN – mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy, UTL – tereny zabudowy letniskowej.
3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz.
4. Wysokość rocznego czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 22 sierpnia 2013 r.
Data powstania: piątek, 2 sie 2013 09:09
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2013 09:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sie 2013 07:24
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1039 razy