BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Koordynator - Monika Tykocka
pok. nr 3
tel. 87 42 41 233; centrala wew. 233

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

1) Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), w tym:

a) prowadzenie ewidencji w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz systemem gospodarowania
    odpadami komunalnymi,

b) zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
    i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

c) prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom
    odbierającym i zagospodarowującym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
    i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór odpadów komunalnych

f) sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

g) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z przepisów ww. ustawy,

h) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania
    odpadów komunalnych oraz Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz stanowiącego
    załącznik do Uchwały Nr XXXIII/428/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania
    Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 2140),

i) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
   komunalnymi,

2) Prowadzenie spraw związanych z ewidencją należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym nadzór
    i kontrola ustalania w formie deklaracji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
    prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) Prowadzenie rachunkowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) windykacja należności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie działania Samodzielnego stanowiska,

5) Kompletowanie i analiza materiałów kwalifikujących wnioski do wydania decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów spłaty
    lub umorzeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opracowywanie postanowień i decyzji w tym zakresie,

6) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    oraz o niezaleganiu w ww. opłatach,

7) Wydawanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty, określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    i określających wysokość odsetek, a także postanowień o zarachowaniu wpłaty,

8) Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów,

9) Realizacja i propagowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych,

10) W zakresie spraw związanych z wykonywaniem działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

a) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

b) dokonywanie wpisu do rejestru i dokonywanie zmian we wpisach do rejestru,

11) W zakresie gospodarki odpadami:

a) opiniowanie spraw w zakresie gospodarki odpadami realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    lub Starostę Piskiego,

b) egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nieprzeznaczonych,

12) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w tym:

a) sporządzanie informacji o wyrobach zawierających azbest w Bazie Azbestowej,

b) aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy pisz

c) realizowanie zadań związanych z dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest

13) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z udziałem Gminy w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

 

Data powstania: środa, 7 sie 2013 14:00
Data opublikowania: środa, 7 sie 2013 14:03
Opublikował(a): Dawid Rutka
Zaakceptował(a): Dawid Rutka
Artykuł był czytany: 5016 razy