BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę ul. Wańkowicza w Piszu na działce o nr geod. 1461/17
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę ul. Wańkowicza w Piszu na działce o nr geod. 1461/17. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69 z późn. zm.).


Pisz: Budowa ul. Wańkowicza w Piszu na działce o nr geod. 1461/17

Numer ogłoszenia: 162401 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146219 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Wańkowicza w Piszu na działce o nr geod. 1461/17.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Wańkowicza w Piszu, a w szczególności: 1) wykonanie kanalizacji deszczowej: a) z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm o łącznej długości 309 m, b) z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm o łącznej długości 35 m, c) montaż studzienek betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w ilości 12 szt., d) montaż studzienek systemowych o średnicy 1000 mm w ilości 6 szt. 2) wykonanie podbudowy drogi: a) z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem o grubości warstwy 15 cm i o łącznej powierzchni 2340 m2, b) z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o grubości warstwy 15 cm i o łącznej powierzchni 2340 m2, c) z betonu asfaltowego o gr. warstwy 8 cm i o łącznej powierzchni 2340 m2. 3) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o gr. warstwy 5 cm i o łącznej powierzchni 2340 m2; 4) wykonanie zjazdów z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. warstwy 50 mm o łącznej powierzchni 403 m2; 5) wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej powierzchni 1240 m2. 6) urządzenie zieleni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 782.792,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 841.599,73

Oferta z najniższą ceną: 841.599,73 / Oferta z najwyższą ceną: 841.599,73

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 14 sie 2013 13:31
Data opublikowania: środa, 14 sie 2013 13:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 sie 2013 08:28
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1141 razy