BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa z dz. nr 34/8 położonej w obrębie geodezyjnym Szczechy Małe. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 12. Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza. Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Szczechy Małe oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 20.08.2013 r. do dnia 9.09.2013 r.
Data powstania: wtorek, 20 sie 2013 12:44
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2013 11:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 wrz 2013 09:33
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1025 razy