BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 27 sierpnia 2013 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Matejki 1/58
2. Numer działki: 440
3. Powierzchnia działki: 886 m2
4. Numer księgi wieczystej: KW nr OL1P/00009996/5
5. Opis nieruchomości : - lokal mieszkalny nr 58, o powierzchni użytkowej 36,48 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Matejki nr 1.
Do lokalu mieszkalnego nr 58 należy jedna piwnica oznaczona nr 58 o pow. 3,18 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3285 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w
lokalu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 87.050 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem
tysięcy pięćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu 95 % bonifikaty wynosi 4.353 zł
(słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote ).
Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 36,48/3285 wynosi: 1.350 zł
( słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 14 zł (słownie: czternaście złotych )+ 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 338 zł (słownie: trzysta trzydzieści
osiem złotych ), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 17zł + 23 % VAT.
10. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki procentowej podatku VAT.
11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został
przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
12. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
13. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia
31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
14. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.
W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w
wypowiedzeniu.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
16. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 sierpnia 2013 r.
do dnia 18 września 2013 r.Data powstania: wtorek, 27 sie 2013 14:44
Data opublikowania: środa, 28 sie 2013 13:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 wrz 2013 08:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1030 razy