BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Staszica,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do zagospodarowania bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych,
- Numer działki – część 118/11,
- Powierzchnia działki – 2500 m2,
- Numer KW – 12877,
- Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego – 1300 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Wadium – 300 zł.
- Minimalne postąpienie – 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar trwałych użytków zielonych.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium.
7. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 26 września 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
Data powstania: czwartek, 5 wrz 2013 10:05
Data opublikowania: czwartek, 5 wrz 2013 11:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 paź 2013 14:01
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1117 razy