BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 05 września 2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, Plac Daszyńskiego 14
2. Numer działki : 262/4
3. Powierzchnia działki : 410 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00031334/0
5. Opis nieruchomości: - lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 68,67 m2, składający się z:
3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy Placu Daszyńskiego nr 14.
Do lokalu mieszkalnego nr 3 należy jedna piwnica oznaczona nr 3 o pow. 5,78 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 9 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 692,96 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w
lokalu na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 262/4 o powierzchni 410 m2 wynoszący 107/1000.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 262/4 o
powierzchni 410 m2 wynoszącym 107/1000)- 179.600 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
sześćset złotych ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 8.980 zł
(słownie: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych ).
7. Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został
przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Budynek przy Placu Daszyńskiego nr 14 w Piszu zlokalizowany jest w układzie urbanistycznym miasta Pisz,
który wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko - mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z dnia 30 maja 1996 r. pod nr A-1052, znajduje się na terenie działki nr 262/4.
11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada
2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz.
449 i 450), stanowi teren oznaczony symbolem 07. MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z usługami.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
13. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
06 września 2013 r. do dnia 28 września 2013 r.Data powstania: piątek, 6 wrz 2013 13:54
Data opublikowania: poniedziałek, 9 wrz 2013 15:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 wrz 2013 08:26
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1026 razy