BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości przeznaczone przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargów

Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości - tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) - boksy nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia,
- Powierzchnia nieruchomości – 175 m2 (7x25 m2),
-Numer działki - część 495/3,
-Numer KW - 12764,
- Cena wywoławcza stawki czynszu za cały okres dzierżawy (dotyczy jednego boksu) – 500,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

-Wadium (dla jednego boksu) – 200 zł.
-Minimalne postąpienie – 10 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 17 października 2013 r. o godzinach:
a) 10.00 na wydzierżawienie boksu nr 11,
b) 10.30 na wydzierżawienie boksu nr 10,
c) 11.00 na wydzierżawienie boksu nr 9,
d) 11.30 na wydzierżawienie boksu nr 8,
e) 12.00 na wydzierżawienie boksu nr 7,
f) 12.30 na wydzierżawienie boksu nr 6,
g) 13.00 na wydzierżawienie boksu nr 5,
w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres od dnia 30 października 2013 r. do dnia 3 listopada 2013 r.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) jest to teren oznaczony symbolem 2 KP - teren parkingu ogólnodostępnego.
4. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiścić w terminie do dnia 31 października 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Dzierżawcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawionymi nieruchomościami, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
9. Wadia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 14 października 2013 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości, nr działki i nr boksu którego dotyczy.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 wrz 2013 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 9 wrz 2013 15:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 paź 2013 14:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1164 razy