BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego (lokal użytkowy położony w Piszu przy ul. Dworcowej 4)

Burmistrz  Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z
późniejszymi zmianami) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność
Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Dworcowa nr 4/7,
Numer działki - 352/4,
Powierzchnia nieruchomości - 949 m2,
Numer KW - OL1P/00012877/9,
Opis nieruchomości - lokal użytkowy nr 7, o powierzchni użytkowej 79,32 m2,
składający się z 3
sal sprzedaży, 2 magazynów i WC.
Budynek składa się z 7 lokali o ogólnej powierzchni budynku - 520,78 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu i 7935/52078 udziału w gruncie i
częściach wspólnych budynku)
- 240 000 zł.

Wadium -  40.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 23 października 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr
62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Ustalona cena nieruchomości zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.) zostanie obniżona o 50 % ze względu na to, iż nieruchomość
zlokalizowana jest w zespole przemysłowo-magazynowym, który wpisany jest do
rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 30 maja 1996 r. pod nr A-1052.
3.Na część działki na której posadowiony jest budynek zawarta jest na okres
od dnia 12 grudnia 2011 r. do dnia 11 grudnia 2014 r. umowa dzierżawy.
4. Wszelkie prace ziemne w obrębie działki nr 352/4 wymagają poprzedzenia
ich ratowniczymi badaniami archeologicznymi, na prowadzenie których należy
uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
6.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
7.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
8. Kwotę stanowiącą cenę lokalu nabywca wpłaci w formie jednorazowej wpłaty
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w
Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku
Spółdzielczym O/Pisz.
9. Sprzedaż lokalu nastąpi  w formie umowy notarialnej sporządzonej w
Kancelarii Notarialnej w Piszu, koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
10. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem
A19 - teren wielofunkcyjny, hurtownie, biura, stacja paliw, zabudowa
mieszkaniowa. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego.
11. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
12.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z
podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać
dowód wpłaty.
14. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
przetargu.
15. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 24 lipca 2013
r.
16. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym
O/Pisz najpóźniej do dnia 18 października 2013 r. podając numer
nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.Data powstania: poniedziałek, 9 wrz 2013 14:39
Data opublikowania: poniedziałek, 9 wrz 2013 15:06
Data przejścia do archiwum: środa, 23 paź 2013 10:03
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1173 razy