BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

1. Położenie nieruchomości - Uściany,

Numer działki – 73/4,

Numer KW – OL1P/00013515/1

Powierzchnia nieruchomości – 1500 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym

Cena nieruchomości – 50.000 zł

Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 50 % wynosi 25.000 zł

2. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 29 ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zbycie ww. nieruchomości zostało zwolnione z podatku od towarów i usług.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.

7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XX/274/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży, dla dzierżawcy usytuowanego na przedmiotowej działce budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Dzierżawiona jest w całości jako działka siedliskowa.

8. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 24 poz. 336 z dnia 25 lutego 2004 r. stanowi teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oznaczony symbolem 68MR/MN oraz teren publicznej drogi lokalnej oznaczony symbolem 76 KL.

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce o nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 września 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

Data powstania: środa, 11 wrz 2013 07:59
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2013 14:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 paź 2013 09:55
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1091 razy