BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 9 września 2013 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – ul. Olsztyńska,
-Numer działki – część 137/2,
-Numer KW – 19197,
-Powierzchnia nieruchomości – 4 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej o pow. 10 m2,
-Roczna wysokość czynszu – 3000,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w teren położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar oznaczony symbolem A4 MN - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca i użytki rolne.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 września 2013 r. do dnia 1 października 2013 r.

Data powstania: piątek, 13 wrz 2013 14:13
Data opublikowania: piątek, 13 wrz 2013 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 2 paź 2013 09:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 971 razy