BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 10 września 2013 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości – Al. Turystów,
-Numer działki – część 411/5,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości -15 m2,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na cumowanie łodzi,
-Roczna wysokość czynszu – 60 zł oraz 23 % podatku VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą, a drogą na plażę miejską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87 poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem C- 25 ZP teren zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 września 2013 r. do dnia 2 października 2013 r.

Data powstania: piątek, 13 wrz 2013 14:14
Data opublikowania: piątek, 13 wrz 2013 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 paź 2013 07:24
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1067 razy