BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Gdańska 5/14
2. Numer działki: 326/1
3. Powierzchnia działki: 371 m2
4. Numery ksiąg wieczystych: OL1P/00036846/7 dla lokalu mieszkalnego oraz OL1P/00011619/6 dla nieruchomości gruntowej.
5. Opis nieruchomości: 1/12 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 14, o powierzchni użytkowej 59,49 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowanego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Gdańskiej 5.
Do lokalu mieszkalnego nr 14 należy jedna piwnica oznaczona nr 14 o pow. 13,85 m2.
6. Cena 1/12 udziału w nieruchomości lokalowej (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 987,50 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem zł 50/100).
Koszty wyceny wynoszą – 180 zł.
7. Cena udziału w działce wynosi: 240 zł ( słownie: dwieście czterdzieści zł).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 2,40 zł (słownie: dwa zł 40/100) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 60 zł (słownie: sześćdziesiąt zł).
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XXVIII/362/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę udziału w prawie własności lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 18 września 2013 r. do dnia 9 października 2013 r.
Data powstania: środa, 18 wrz 2013 10:48
Data opublikowania: środa, 18 wrz 2013 13:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 paź 2013 11:41
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1070 razy