BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 września 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących przy drogach powiatowych: - nr 1690N (Kwik – droga krajowa nr 63), - nr 1688N (droga krajowa nr 63 – Zdory – Szczechy Wielkie), - nr 1692N (droga krajowa nr 63 – Trzonki – Szczechy – droga powiatowa nr 1851N ), - nr 1658N (Turowo – Bogumiły – droga powiatowa nr 1660N), - nr 1662N (droga krajowa nr 63 – Borki - droga powiatowa nr 1660N), - nr 1660N (droga krajowa nr 63 - Liski), - nr 1666N (droga krajowa nr 58 – Rakowo Piskie - Szymki), - nr 1668N (Liski – Szymki). Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 12. Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza. Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 19.09.2013 r. do dnia 09.10.2013 r.
Data powstania: czwartek, 19 wrz 2013 08:07
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2013 09:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 paź 2013 10:34
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 952 razy