BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jagodne, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę
usługową,

Numer KW – OL1P/00013689/1
Numer działki -113/19
Powierzchnia nieruchomości – 1,8744 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 1.831.300 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 100.000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jagodne, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę
usługową,

Numer KW – OL1P/00013689/1
Numer działki -113/23
Powierzchnia nieruchomości – 2,1340 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 1.975.100 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 100.000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 10 grudnia 2013 r. w sali nr 62 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 :
- o godz. 10 . 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 11. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34
poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położone są w obszarze projektowanej zabudowy
usługowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca
wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 6 grudnia 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


Data powstania: piątek, 20 wrz 2013 07:41
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2013 12:40
Data przejścia do archiwum: środa, 11 gru 2013 08:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1350 razy