BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 101/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.
Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/500/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2010 r. Nr 9, poz. 263 i z 2012 r. poz. 1422), zarządzam, co następuje: § 1 1. Powołuję Komisję Stypendialną do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów w roku 2013 w składzie: 1) Monika Stypułkowska – przedstawiciel Burmistrza Pisza; 2) Zuzanna Konopa – przedstawiciel Burmistrza Pisza; 3) Arkadiusz Kapela – przedstawiciel organizacji pozarządowych; 4) Dorota Karpińska – przedstawiciel Burmistrza Pisza; 5) Jacek Audul – przedstawiciel instytucji kultury; 6) Zbigniew Bessman – przedstawiciel przedsiębiorców; 7) Anna Maksimowicz – przedstawiciel szkół. 2. Zadaniem Komisji Stypendialnej, o której mowa w ust. 1 jest dokonanie oceny punktowej i przedstawienie opinii dotyczącej przyznania stypendiów, o których mowa w Uchwale Nr XLI/500/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów 3. Komisja Stypendialna dokona oceny wniosków i przedstawi Burmistrzowi Pisza opinię w terminie do dnia 30 września 2013 r. Opinia zawierać będzie w szczególności dane osobowe kandydatów, kolejność kandydatów do stypendium według ilości uzyskanych punktów wraz z uzasadnieniem, a także proponowaną wysokość stypendium. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2013 r.
Data powstania: środa, 25 wrz 2013 13:31
Data opublikowania: środa, 25 wrz 2013 14:00
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1139 razy