BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 103/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania stałej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na obszarze Gminy Pisz.

Na podstawie art.30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W celu ustalania zakresu szkód i szacowania strat powstałych w mieniu komunalnym i prywatnym mieniu mieszkalnym wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na obszarze Gminy Pisz, powołuję stałą Komisję w następującym składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski    - przewodniczący
2) Elżbieta Sadłowska        - zastępca przewodniczącego
3) Agnieszka Kręciewska   - członek
4) Adrian Majkrzak            - członek
5) Stanisław Plona              - członek
6) Wojciech Przygoda        - członek

§ 2.

Do zadań Komisji należy:
1) Zidentyfikowanie i oszacowanie wartości strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na obszarze Gminy Pisz w mieniu komunalnym i prywatnym mieniu mieszkalnym.
2) Sporządzenie i przedłożenie Burmistrzowi Pisza protokołu z postępowania w zakresie wymienionym w § 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przewodniczący Komisji koordynuje pracę jej członków oraz jest odpowiedzialny za archiwizację dokumentów powstałych w trakcie prac Komisji.

§ 4.
Procedury określające prace Komisji podlegają odrębnym przepisom.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 r.

Data powstania: czwartek, 3 paź 2013 10:51
Data opublikowania: czwartek, 3 paź 2013 11:03
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1048 razy