BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Szczechy Wielkie, gmina Pisz.
Numer działki - 30/4
Powierzchnia działki - 6427 m2
Numer KW - OL1P/00013734/2
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości - 25.700 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/450/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
01 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
6. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 89
poz.1067 z dnia 24 czerwca 2004 r. położona jest w części w obszarze oznaczonym
symbolem 22RL- lasy i zadrzewienia i w części w obszarze określonym symbolem
14 ZIkg- zieleń izolacyjna związana z drogą publiczną główną
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 09 października 2013 r. do dnia 30 października 2013 r.

Data powstania: środa, 9 paź 2013 13:11
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2013 11:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 paź 2013 09:17
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1211 razy