BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 126/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu „Konkursu na najlepszy pomysł biznesowy”

Na podstawie art. 26, ust. 1 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie „Konkursu na najlepszy pomysł biznesowy” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 53/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na najlepszy pomysł biznesowy, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) w miesiącach październik- listopad 2013 r.- zostanie wyłonionych co najmniej 4 uczestników.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy składać w terminach naborów ogłoszonych na stronach internetowych www.pisz.pl i www.pisz-arsa.eu, przy czym o zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu wniosku do siedziby Urzędu Miejskiego w Piszu.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Formularz zgłoszeniowy można odebrać osobiście w Biurze Projektu (Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pok. nr 55) lub pobrać ze stron internetowych www.pisz.pl, www.pisz-arsa.eu.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4

  1. Organizator powoła Komisję Konkursową, złożoną z przewodniczącego Komisji Konkursowej, zastępcy przewodniczącego Komisji Konkursowej i 3 członków (ekspertów zewnętrznych).
  2. Posiedzenia Komisji Konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 4 członków
    (w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Konkursowej).
  3. Przewodniczący Komisji Konkursowej lub zastępca przewodniczącego Komisji Konkursowej czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem prac Komisji Konkursowej zgodnie z niniejszym regulaminem.
  4. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności
    i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  5. Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności dokona oceny formalnej złożonych formularzy zgłoszeniowych przy pomocy Karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Formularze niekompletne lub zawierające uchybienia formalne nie podlegają uzupełnieniu.
  6. Formularze zgłoszeniowe spełniające wymogi formalne oceniane będą według poniższych kryteriów merytorycznych:

1)      Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

2)      Każdy formularz zgłoszeniowy otrzymuje odpowiednią liczbę punktów, od każdego z dwóch ekspertów oceniających dany formularz zgłoszeniowy. Liczba punktów przyznawanych dla danego formularza zgłoszeniowego będzie średnią arytmetyczną z ocen dwóch ekspertów.

3)      Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- pomysł (0- 20 punktów),

- innowacyjność pomysłu (0-25 punktów),

- realność przedsięwzięcia (0-10 punktów),

- tworzenie nowych miejsc pracy, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych (10 punktów za zatrudnienie co najmniej 1 osoby ze stopniem niepełnosprawności),

-nawiązanie współpracy z obszarami przygranicznymi (0- 25 punktów),

- niepełnosprawność (10 punktów– osoby fizyczne posiadające stopień niepełnosprawności, 10 punktów – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 % ogółu zatrudnionych).

7. Osoba oceniająca zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny. Dokonanie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i ich uzasadnienie na Karcie oceny formalnej oraz Karcie oceny merytorycznej członek Komisji Konkursowej potwierdza własnoręcznym podpisem.

8. Komisja Konkursowa dokona uszeregowania formularzy zgłoszeniowych według liczby uzyskanych punktów w średniej ocenie końcowej od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów na liście rankingowej, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

9. Komisja Konkursowa, nie później niż w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego z naborów, sporządzi listę rankingową. Za najlepsze pomysły biznesowe uznane zostaną co najmniej 4 pomysły, które uzyskają największą liczbę punktów w trakcie oceny merytorycznej.

10. W przypadku Uczestników, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, decyduje głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 

11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z nagrody, zakwalifikowany zostanie następny Uczestnik z listy rankingowej z zachowaniem kolejności na liście.

 

12. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 4 niniejszego regulaminu sporządzany jest odpowiedni protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

13. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

14. O decyzji Komisji Konkursowej, laureaci Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie i drogą elektroniczną.

15. Lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pisz-arsa.eu

z podaniem numeru identyfikacyjnego formularza zgłoszeniowego.

 

16. Nadesłane formularze zgłoszeniowe nie będą odsyłane ich nadawcom.”

3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu,
 a w szczególności przedłużenia terminu składania formularzy zgłoszeniowych. Zmiany będą obowiązywać z chwilą umieszczenia ich na stronach internetowych www.pisz.pl i www.pisz-arsa.eu.”

4) Po załączniku nr 2 do Regulaminu dodaje się załącznik nr 3 do Regulaminu w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

5) Dotychczasowe załączniki nr 3-5 do Regulaminu otrzymują numerację nr 4-6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2013 r.

Data powstania: środa, 16 paź 2013 13:20
Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2013 13:54
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1326 razy