BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, tel. 87 423 28 96

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także rejestracja innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób,

2) Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w formie aktów i innych wpisów przewidzianych odrębnymi przepisami,

3) Przyjmowanie oświadczeń:

      a) o wstąpieniu w związek małżeński,

      b) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

      c) o ostatniej woli spadkodawcy,

      d) o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa,

      e) o uznaniu ojcostwa,

      f) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

      g) małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego,

      h) rodziców o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,

      i) o możności zawarcia małżeństwa przez cudzoziemców,

4) Wydawanie decyzji dotyczących:

      a) odtworzenia aktu stanu cywilnego,

      b) transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,

      c) ustalenia treści aktu stanu cywilnego,

      d) zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

      e) zmian imion i nazwisk,

5) Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa dla obywateli polskich oraz o braku okoliczności
    wyłączających zawarcie małżeństwa,

6) Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,

7) Udzielanie zezwoleń na udostępnianie ksiąg stanu cywilnego,

8) Załatwianie korespondencji konsularnej według właściwości,

9) Prowadzenie spraw dotyczących jubileuszów mieszkańców gminy Pisz,

10) Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o aktach stanu
      cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.),

11) Stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach zawarcia małżeństwa.

 

 

Data powstania: czwartek, 10 maj 2012 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 10:20
Opublikował(a): Danuta Sokołowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 22693 razy