BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 2 stycznia 2014 r. otwarte konkursy ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych; 2) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym; 3) polityki prorodzinnej; 4) bezpieczeństwa obywateli; 5) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Konkursy ogłaszane są na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/484/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. I. Cel konkursów Celem konkursów jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wsparcie realizacji zadań publicznych w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. II. Czas realizacji zadań Realizacja zadań nie może rozpoczynać się wcześniej niż 10 lutego 2014 r. i nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych: 1) W 2014 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych przeznaczono kwotę 210 000,00zł. W roku 2013 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 203 500,00zł. W roku 2013 zrealizowano następujące zadania: * „Piłka nożna dla wszystkich” *„ Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży (pływanie)” * „Pływać każdy może" - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w pływaniu * „PÓŁKOLONIE SPORTOWE - przedsięwzięcie skierowane do dzieci z Pisza” * Turystyka rowerowa szansą na rozwój puszcz Polski Wschodniej - Puszcza Piska * III Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy w Pisz " O tańcu nie da się pisać, taniec trzeba tańczyć” * Zajęcia rekreacyjno - ruchowe na Sali gimnastycznej dla dzieci - najmłodszych mieszkańców Gminy Pisz * Zimowisko pt.: "Śladami nart - Adama Małysza" * "Taniec i basen alternatywą dla telewizora" * Trening i współzawodnictwo w pływaniu * "Ćwicz, baw się, trzymaj formę" * Rozwój Teakwondo na terenie gminy Pisz * Żegluję - Promuję moje miasto * SPORT SZKOLNY 2013 * JESTEM MAŁY I CHCĘ BYĆ W SPORCIE DOSKONAŁYM * RODZINNE PŁYWANIE * "Aktywnie, czyli zdrowo" * Piłka Koszykowa * Tenis stołowy - sport dla wszystkich * Pisz - miasto mistrzów żeglarstwa *"Wędkuj z piszanami" 2) W 2014 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym przeznaczono kwotę 70 000,00zł. W roku 2013 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 70 000 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne: * "Twórcze Spotkania" * Organizacja VIII Koncertu Poświęconego. Naród "z kultury" i "dla kultury". Dziedzictwo Bł. Jana Pawła II * Konwent Miłośników Fantastyki Dzikon III * "Sztuką popisku" * IV Regionalne Spotkania z Tradycją "ekomuzeum" * Częściowa renowacja schronów na "Trasie Historycznej" w Piszu. Renowacja schronu Regelbau 504 w m. Jeże * III Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych w Piszu POD HASŁEM "MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ" * Gmina Pisz Mazurskim zakątkiem folkloru * MAZURSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE - ZDORY 2013 * Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu * Od kultury ludowej do narodowej II 3) W 2014 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej przeznaczono kwotę 20.000 zł. W roku 2013 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 20.000 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne: * „Boisko miejscem trzech pokoleń” * „Aktywnie na wsi – pół kolonie, kultywujmy tradycje” * „Kino pod chmurką” * „Śpiewamy i bawimy się razem” * „Poł kolonie sportowe – przedsięwzięcie skierowane do dzieci z Gminy Pisz” * „Nasze działanie – Ekomuzeum” 4) W 2014 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa obywateli przeznaczono kwotę 25 000,00 zł. W roku 2013 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 20 000 zł. Zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą „Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obszarze Gminy Pisz” 5) W 2014 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczono kwotę 5.000 zł. W roku 2013 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 5.000 zł. Zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą „Akademia Młodego Animatora”. Wkład własny Wymagane jest, aby wnioskodawca zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10% wartości projektu (w tym co najmniej 5% wkładu finansowego). IV. Koszty niekwalifikowane Dotacja nie może być przeznaczona na: budowę, zakup budynków, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu działalności organizacji, wsteczne finansowanie projektów, pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu), koszty obsługi rachunku bankowego, działalność polityczną i religijną, przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych. V. Zasady przyznawania dotacji 1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 3. Burmistrz Pisza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji oraz podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Pisz nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów. 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Pisz. VI. Terminy i warunki realizacji zadań 1. Zadania winny być zrealizowane od dnia 10 lutego 2014 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2014 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach. 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach. VII. Podmioty, które mogą przystąpić do konkursów Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursów są: - organizacje pozarządowe, których definicję podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. VIII. Składanie ofert Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu (pok. nr 55) lub pobrać ze strony www.pisz.pl zakładka „NGO”, następnie „wzory dokumentów”. Oferta powinna zawierać w szczególności: 1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; 6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 7) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty. Do oferty należy dołączyć: - aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu, dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym); - statut podmiotu. Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty). IX. Termin składania ofert Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2014 r. do godz.15.00 Jeden egzemplarz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) na adres: Urząd Miejski w Piszu ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz „OTWARTY KONKURS OFERT” X. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 1. W celu opiniowania złożonych w konkursach ofert zostaną powołane komisje konkursowe, która zakończą prace w terminie do dnia 3 lutego 2014 r. 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Pisza. Oferty będą oceniane wg kryteriów: 1) formalnych, do których należą: a) złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji; b) wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie; c) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń. UWAGA! Oferent, który nie spełni ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni. 2) merytorycznych, do których należą: a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację: do 20 pkt.; b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: do 20 pkt.; c) jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne: do 40 pkt.; d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: do 10 pkt.; e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: do 10 pkt. W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, będą uwzględnione także rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wymienionym zakresie, komisja konkursowa może pomniejszyć sumę uzyskanych punktów najwyżej o 20 pkt. O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów. UWAGA! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50. XI. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 7 lutego 2014 r. Wyniki konkursów podane zostaną: a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu, c) na stronie internetowej www.pisz.pl.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 sty 2014 09:31
Data opublikowania: czwartek, 2 sty 2014 10:17
Data edycji: czwartek, 2 sty 2014 10:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 lut 2014 16:43
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1667 razy
Ilość edycji: 1