BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Położenie nieruchomości - Szczechy Wielkie
Numer działki - 30/4
Powierzchnia działki - 6427 m2
Numer KW - OL1P/00013734/2
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości - 25.700 zł.
Wadium - 5.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2014 r. o godz. 10. 00 w sali nr 62
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 89
poz.1067 z dnia 24 czerwca 2004 r. położona jest w części w obszarze oznaczonym
symbolem 22 RL- lasy i zadrzewienia i w części w obszarze określonym symbolem
14 ZIkg - zieleń izolacyjna związana z drogą publiczną główną
6. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami )
sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca
wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 19 lutego 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


Data powstania: wtorek, 7 sty 2014 13:21
Data opublikowania: wtorek, 7 sty 2014 16:05
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2014 08:16
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1172 razy