BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )

- Położenie nieruchomości - obręb Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne
- Numer działki - 52/3
- Powierzchnia działki - 3.700 m2
- Numer KW - 13734
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 148 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie
poz. 1067 z dnia 24 czerwca 2004 r. przeznaczona jest w części na cele projektowanego
rzemiosła produkcyjno-usługowego bez funkcji mieszkalnej, w części pod drogę
publiczną.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
08 stycznia 2014 r. do dnia 29 stycznia 2014 r.
Data powstania: środa, 8 sty 2014 09:39
Data opublikowania: środa, 8 sty 2014 10:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sty 2014 07:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1045 razy