BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 31 grudnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania. Umowę zawarto z Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, z siedzibą w Radysach 13. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.).


Pisz: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Numer ogłoszenia: 7003 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 530748 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pisz oraz przewożenie ich do schroniska, a w koniecznych przypadkach do zakładu weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz utrzymania posiadanych przez Zamawiającego około 128 szt. psów (stan na koniec listopada 2013 r., który może ulec niewielkiej zmianie). 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyłapywania z terenu gminy Pisz bezdomnych zwierząt; 2) utrzymania zwierząt poprzez wykonywanie następujących czynności: a) zapewnienie codziennego wyżywienia, b) zapewnienie odpowiednich warunków pobytowych (utrzymanie kojców w należytej czystości, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące), c) zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej: kontrola stanu zdrowia, profilaktyka, leczenie, zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz inne konieczne zabiegi weterynaryjne (na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)), d) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny; 3) znakowania zwierząt przyjmowanych do schroniska; 4) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek - o wykonaniu konieczności zabiegu decyduje lekarz weterynarii, prowadzący opiekę weterynaryjną w schronisku; 5) usypiania ślepych miotów; 6) prowadzenia działań mających na celu przekazywanie zwierząt nowym opiekunom lub lokowanie tych zwierząt u opiekunów chętnych do ich przyjęcia, za pisemnym potwierdzeniem osoby przyjmującej; 7) prowadzenia ewidencji przyjmowania i wydawania zwierząt; 8) przeprowadzania przynajmniej raz w miesiącu akcji wyłapywania bezdomnych oraz pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz; 9) transportu wyłapanych zwierząt zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie zwierząt; 10) wyłapywania zwierząt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.50.00.00-5, 85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grażyna Jadwiga Dworakowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72.556,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 114.000,00

Oferta z najniższą ceną: 114.000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114.000,00

Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 13 sty 2014 12:40
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sty 2014 14:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sty 2014 10:09
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1431 razy