BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 16 stycznia 2014 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLI- SZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 STYCZNIA 2014 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/13 i Nr XL/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 -2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2014 – 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości "Dłutowo” w Gminie Pisz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz w roku 2014.

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Projektu 7 Cudów Mazur zawartego dnia 31.05.2013 r. pomiędzy Gminą Pisz a Gminą Miejską Giżycko, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mikołajki,, Gminą Ruciane – Nida, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo.

23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za rok 2013.

27. Informacja Burmistrza Pisza dotycząca wydanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

28. Interpelacje i zapytania radnych.

29. Odpowiedzi na zapytania radnych.

30. Wolne wnioski i informacje.

31. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 17 sty 2014 14:22
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2014 15:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sty 2014 15:06
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1245 razy