BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości: Ciesina 11A/1 , gmina Pisz
2. Numer działki: 28/6
3. Powierzchnia działki : 2275 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00040227/3
5. Opis nieruchomości :
- lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 55,96 m2, składający się z
dwóch pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi usytuowany na parterze,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 11A , położonym we wsi Ciesina, gmina Pisz.
Do lokalu mieszkalnego nr 1 należą: piwnica oznaczona nr 1 o powierzchni użytkowej 9,31 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 41,13 m2.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym składającym się z 5 lokali (4 mieszkalne i 1 użytkowy) o pow. użytkowej 377,26 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 107,82 m2 (łączna pow. 485,08 m2).
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu
w/w lokalu na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 28/6 o powierzchni 2275 m2 wynoszący 10640/48508.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 28/6 o
powierzchni 2275 m2 wynoszącym 10640/48508) – 48.200 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście zł).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 2.410 zł
(słownie: dwa tysiące czterysta dziesięć złotych ).
7. Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MR MN - zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa z dopuszczeniem wszelkich form nieuciążliwego zainwestowania.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 stycznia 2014 r. do dnia 13 lutego 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2014 10:36
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sty 2014 12:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 lut 2014 07:25
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1217 razy