BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )

- Położenie nieruchomości - obręb Snopki, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 307/9
- Numer działki - cz.116
- Powierzchnia działki - 60 m2
- Numer KW - 13742
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 120 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Snopki, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/270/12
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz.1977 z dnia 4 lipca 2012 r.
położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B.07.MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo – usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
28 stycznia 2014 r. do dnia 18 lutego 2014 r.
Data powstania: wtorek, 28 sty 2014 08:23
Data opublikowania: wtorek, 28 sty 2014 10:53
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lut 2014 09:40
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1002 razy