BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm)

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,

 

Numer działki – 1431/9,

 

Powierzchnia działki - 3772 m2,

 

Numer KW – OL1P/00022783/6,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 595 000,00 zł + 23 % VAT

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/337/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 76 poz. 1357) stanowi teren oznaczony symbolem A.4.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 czerwca 2014 r. do dnia 12 lipca 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 13:54
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 15:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 lip 2014 09:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1008 razy