BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej

 Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Gdańska,

 

-Opis nieruchomości-nieruchomość zabudowana:

 

a)      zabytkową wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej 276,60 m2,

 

b)      budynkiem administracyjno – socjalnym o powierzchni użytkowej 286,51 m2,

 

c)      budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 152,40 m2,

 

d)     dwoma parkingami i ciągami pieszymi.

 

- Powierzchnia nieruchomości – 8430 m2,

 

-Numer działki- 323/2,

 

-Numer KW-35402,

 

- Roczna wysokość czynszu– 5 000,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

-Wadium - 3000 zł.

 

-Minimalne postąpienie – 100 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

 

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 20 lat.

 

3. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 321) oznaczona jest symbolami: 1. ZL – teren parku leśnego, 2.ZP/KS – teren kierunkowej rozbudowy parkingu, 3.KS – teren parkingu, 4.Dw – droga wewnętrzna, 4.UG – teren usług gastronomicznych z zielenią towarzyszącą, 6.KS – teren parkingu, 7.MU, 8.MU – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.

 

4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5.Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

6. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości wykona dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt.

 

7. Dzierżawca będzie czerpał dochody z prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży biletów wstępu na wieżę (maksymalne ceny biletów nie mogą przekraczać 1 zł dla dzieci i młodzieży, 3 zł dla osób dorosłych). Maksymalne ceny biletów mogą ulec zmianie za zgodą Gminy Pisz.

 

8. Przekazanie dzierżawcy nieruchomości (poza budynkiem administracyjno – socjalnym) nastąpi w dniu podpisania umowy, natomiast budynku administracyjno-socjalnego o powierzchni użytkowej 286,51 m2 nastąpi w terminie do dnia 31 października 2014 roku.

 

9. Gmina Pisz przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomość mającej na celu wprowadzenie szerszego „wachlarza” usług i atrakcji, niż zakres usług określonych w obecnie obowiązującym planie, opierający się głównie na funkcji usług miastotwórczych, biur i handlu detalicznego, z ewentualną funkcją gastronomiczną i hotelową. Planuje się wprowadzenie i rozszerzenie terenu pod usługi tzw. całoroczne, polegające na organizowaniu np. konferencji, szkoleń, warsztatów artystycznych, spotkań tematycznych itp., połączonych z funkcją pensjonatową i gastronomiczną. Realizacja usług całorocznych wymaga przeznaczenia większej części terenu pod zabudowę. Ponadto, planuje się powiększenie terenu pod usługi w części konturu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1ZL – stanowiącym teren parku leśnego.

 

Prowadzenie prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie oznacza, że opisane zmiany zostaną wprowadzone, mogą również zostać wprowadzone tylko w części.

 

10. W przypadku gdy dzierżawca na nieruchomości poczyni nakłady, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zostaną one po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy rozliczone na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

 

11. Dzierżawca zobowiązany będzie do końca 2018 r. prowadzić ewidencję sprzedaży biletów uprawniających do wejścia na wieżę, a także do przygotowywania zestawień sprzedaży biletów i przekazywania do Urzędu Miejskiego w Piszu do 2 stycznia każdego roku zestawienia sprzedaży za rok poprzedni.

 

12. Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować budynek wieży zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji obiektu, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia jak również będzie stanowiła załącznik do umowy dzierżawy (w formie elektronicznej na nośniku CD). Ponadto zobowiązany będzie do pokrywania kosztów wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr PKB/03108PH/001519/14.

 

13. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

 

14. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

 

15. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznoprawnych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.

 

16. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

 

17. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 27 czerwca 2014 r. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 13:57
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 cze 2014 13:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1231 razy