BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. św. Wojciecha,

 

Numer działki – 4/32,

 

Powierzchnia działki – 1301 m2,

 

Numer KW – OL1P/00019562/7,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

 

Cena nieruchomości – 78.000 zł.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/428/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie

sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu

Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zlokalizowana jest w obszarze

oznaczonym symbolem D9 – stanowiącym teren zieleni nieurządzonej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Położona jest w obszarze gdzie brak jest planu

zagospodarowania przestrzennego

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6

tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25 czerwca 2014 r. do dnia 16 lipca 2014 r.

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 26 cze 2014 09:35
Data opublikowania: czwartek, 26 cze 2014 10:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2014 10:14
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 968 razy