BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Łysonie, gmina Pisz.

                                                                                           Pisz, dnia 26 czerwca 2014 r.

 

                                     O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny   Łysonie, gmina Pisz,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,

 

Numer KW – OL1P/00013683/9

 

Numer działki - 21/4                                                         

 

Powierzchnia nieruchomości – 1,03 ha

 

Cena wywoławcza nieruchomości -             30.000 zł

 

Wadium - 6.000 zł

 

 

 

1. Przetarg odbędzie   się dnia   26 sierpnia    2014 r. o godz. 12. 00 w sali nr 62 w budynku  Urzędu Miejskiego w   Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

5. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren przeznaczony na cele rolne.

 

6. Przeniesienie prawa własności   nastąpi w formie umowy notarialnej   sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie   wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.11. Na podstawie art. 43 ust.1  pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami ) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej  położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

 

  

Data powstania: piątek, 27 cze 2014 11:23
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 12:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 sie 2014 13:25
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1125 razy