BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. Wąglicka,

 

Numer działki – 148/41,

 

Powierzchnia działki – 3101 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013026/6,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

 

Cena nieruchomości – 147.000 zł.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/386/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem A 4MN – stanowiącym teren zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i użytków rolnych. Położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25 czerwca 2014 r. do dnia 16 lipca 2014 r.

 

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2014 13:54
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 18:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2014 10:14
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1043 razy