BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.4.2014

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./,

 

 

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego- obory o łącznej obsadzie bydła w liczbie 100 DJP, na działce nr 98   w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

W dniu 07.03.2014 r., wpłynął wniosek ( uzupełniony w dniu 14.03.2014 r.)dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa budynku inwentarskiego- obory o łącznej obsadzie bydła w liczbie 100 DJP, na działce nr 98   w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz”.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./, planowane zamierzenie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem, zgodnie z powołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 02.04.2014 r. /ostatecznym w dniu 12.04.2014 r./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wobec powyższego, postanowieniem Burmistrza Pisza z dnia 14.04.2014 r., postępowanie zostało zawieszone.

 

W dniu 27.06.2014 r. w tutejszym Urzędzie został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego - obory o łącznej obsadzie bydła w liczbie 100 DJP, na działce nr 98   w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz”.

 

Postanowieniem Burmistrza Pisza z dnia 01.07.2014 r. zawieszone postępowanie zostało podjęte.

 

W dniu 01.07.2014 r. Burmistrz Pisza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego- obory o łącznej obsadzie bydła w liczbie 100 DJP, na działce nr 98   w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz” oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o opinię odnośnie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 11.07.2014 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem z dnia 11.07.2014 r. wystąpił do Burmistrza Pisza o uzupełnienie i weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Burmistrz Pisza w dniu 15.07.2014 r. wystąpił do Inwestora z prośbą o ustosunkowanie się od pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i uzupełnienie złożonego raportu w terminie 7 dni od otrzymania pisma. Inwestor w wyznaczonym terminie nie złożył uzupełnienia ani nie zweryfikował raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

 

 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

 

Data powstania: piątek, 8 sie 2014 11:24
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 14:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2014 11:52
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1359 razy